Obchodní podmínky | MBe++ing - online Matched Be++ing systém

Obchodní podmínky společnosti MatchedBetting s.r.o.

se sídlem Jurkovičova 989/28, Háje, 149 00 Praha 4
zapsané Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294409
IČO: 07083891

 1. Obecná ustanovení
  1. Tento dokument představuje obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MatchedBetting s.r.o., se sídlem Jurkovičova 989/28, Háje, 149 00 Praha 4, zapsané Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294409, IČO: 07083891 (dále jen „Poskytovatel“).
  2. Obchodní podmínky v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a fyzickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele.
  3. Poskytovatel poskytuje Objednateli služby spočívající v předávání návodů a matematických postupů, jakým způsobem Objednatel může sázet. Konkrétně se jedná o metodu, jejímž používáním lze vydělávat na bonusech a kurzech sázkových kanceláří za pomoci matematických výpočtů (dále jen „Služby“). Matched Betting je metoda sázení, která pokrývá všechny možné výsledky jednotlivých utkání tak, aby Objednatel nemohl prohrát. Poskytovatel však výslovně uvádí, že žádným způsobem negarantuje výsledek při sázení Objednatelem.
  4. Poskytovatel provozuje internetové stránky na adrese www.mbetting.cz (dále jen „internetové stránky“). Na těchto internetových stránkách může Objednatel provést svou registraci.
  5. Provedením registrace na internetových stránkách je založen uživatelský účet Objednatele. V tomto účtu si Objednatel může od Poskytovatele objednat Služby, čímž dochází k uzavření Smlouvy o poskytování služeb.
  6. Objednatel si může od Poskytovatele objednat následující Služby:
   1. zkušební předplatné MatchedBetting, které je zdarma a v jehož rámci je Objednateli zpřístupněna základní verze kalkulačky bez dalších tipů či návodů, jak při sázení postupovat;
   2. základní předplatné MatchedBetting, které spočívá ve zpřístupnění pokročilejší verze kalkulačky Objednateli s dalšími tipy a návody, jak při sázení postupovat;
   3. prémiové předplatné MatchedBetting, které spočívá ve zpřístupnění komplexní verze kalkulačky Objednateli se všemi souvisejícími tipy a návody, jak postupovat při sázení.
  7. Obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup Služeb Objednatelem, který je fyzickou osobou. Nelze je uplatnit na případy, kdy osoba, která má zájem o služby od Poskytovatele, je současně právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  8. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  9. Ustanovení obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí smlouvy.
  10. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.
  11. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Informaci o upravených obchodních podmínkách je Poskytovatel povinen Objednateli zaslat na elektronickou adresu Objednatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  1. Objednatel může na internetových stránkách Poskytovatele provést registraci, čímž dojde k vytvoření jeho uživatelského účtu. Prostřednictvím tohoto účtu může přistupovat do svého uživatelského účtu a v něm provádět objednávky Služeb (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Uživatelský účet je Objednateli zpřístupněn okamžikem jeho registrace. Po dobu, kdy nemá Objednatel uhrazeno žádné předplatné, je uživatelský účet přístupný s tím, že Objednatel nemá přístup k žádným Službám. Objednatel je oprávněn v takovém účtu objednávat Služby.
  3. Při online registraci na internetových stránkách a při objednávání Služeb je Objednatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené Objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání Služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  4. Dojde-li ke změně jakéhokoliv údaje Objednatele po provedení registrace, je Objednatel povinen bezodkladně provést změnu ve svém uživatelském účtu tak, aby veškeré údaje odpovídaly skutečnosti.
  5. K přístupu do uživatelského účtu je vyžadováno jméno a heslo Objednatele.
  6. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Objednatel není oprávněn sdělovat své uživatelské jméno a heslo třetím osobám či třetím osobám umožnit užívání jeho uživatelského účtu či objednávání služeb z jeho uživatelského účtu.
  7. Objednatel je oprávněn zrušit svůj uživatelský účet, a to i po dobu, kdy má uhrazené předplatné dle čl. III odst. 3.4. těchto obchodních podmínek. Zrušení uživatelského účtu se považuje za výpověď smlouvy o poskytování služeb. V případě zrušení účtu v době trvání předplatného však Objednatel bere na vědomí, že mu Poskytovatel není povinen vrátit žádné finanční prostředky za již uhrazené předplatné. Zrušení uživatelského účtu je upraveno v článku III. odst. 3.12 těchto podmínek.
  8. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet Objednatele, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší jakékoliv své povinnosti ze smlouvy, a to včetně obchodních podmínek.
  9. Objednatel stvrzuje, že si je vědom, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V případě plánované nedostupnosti uživatelského účtu je Poskytovatel povinen Objednatele předem informovat.
 3. Smlouva o poskytování služeb
  1. Internetové stránky Poskytovatele obsahují informace o Službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na dopravu a balné. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách Poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Pro objednání služeb vyplní Objednatel objednací formulář na internetových stránkách v uživatelském účtu Objednatele. Objednací formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaných Službách;
   2. způsobu úhrady ceny Služeb,
   3. údaje o požadovaném způsobu zpřístupnění objednávaných Služeb, a
   4. informace o nákladech spojených s dodáním Služeb, jsou-li doručovány Objednateli (dále společně jen jako „objednávka“).
  3. Objednatel si dále zvolí dobu trvání, po kterou chce využívat Služby a s jakou frekvencí chce za Služby platit. Objednatel může volit mezi následujícími variantami:
   1. měsíční předplatné MatchedBetting;
   2. půlroční předplatné MatchedBetting;
   3. roční předplatné MatchedBetting.
   V případě výběru varianty dle písm. b) nebo c) může Poskytovatel Objednateli poskytnout slevu. Poskytované slevy jsou popsány na internetových stránkách Poskytovatele.
  4. Před odesláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“ či „Zakoupit členství“.
  5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby, cenu, osobu Objednatele, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na internetových stránkách a potvrzení Objednatele, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  6. Po odeslání objednávky je Objednatel přesměrován ze svého uživatelského účtu na platební bránu PayPal, jejímž prostřednictvím může provést platbu za objednanou formu předplatného. V případě neprovedení platby může Objednatel vstoupit do platební brány skrze svůj uživatelský účet, kde je po provedení objednávky přesměrován na platební bránu.
  7. Po provedení Objednávky a jejím úplném zaplacení Poskytovatel neprodleně Objednateli potvrdí doručení objednávky a platby, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „e-mail Objednatele“).
  8. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem odeslání řádné objednávky Objednatelem. Služby jsou však Objednateli zpřístupněny až okamžikem plné úhrady jejich ceny. Po plné úhrady Služeb bude Objednateli doručeno na e-mail potvrzení o přijetí objednávky a o přijetí platby.
  9. Objednávka spolu s obchodními podmínkami tvoří smlouvu o poskytování služeb.
  10. Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena na dobu určitou, a to po dobu trvání předplatného dle odst. 3.3 tohoto článku a vždy rok ode dne, kdy uplyne doba od posledního uhrazeného předplatného. Trvání smlouvy je automaticky prodlužováno, a to vždy o zvolenou dobu trvání předplatného. Služby dle této Smlouvy jsou poskytovány od okamžiku plné úhrady Služeb po dobu trvání předplatného dle odst. 3.3. tohoto článku a jsou automaticky prodlužovány, a to vždy o zvolenou dobu trvání předplatného.
  11. Uživatelský účet je uchován vždy po dobu trvání předplatného dle odst. 3.3 tohoto článku a vždy rok ode dne, kdy uplyne doba od posledního uhrazeného předplatného (dále jen „doba uchování účtu“). Doba trvání předplatného představuje součet jednotlivých objednaných a uhrazených předplatných MatchedBetting.
  12. Během doby uchování účtu tento uživatelský účet stále existuje a Objednatel je oprávněn se do něj přihlásit, nicméně nemůže využívat Služeb poskytovaných Poskytovatelem, pokud neprovede úhradu za libovolné předplatné dle odst. 3.3. tohoto článku. V případě, že Objednatel chce zrušit svůj uživatelský účet během doby uchování účtu, je oprávněn o toto Poskytovatele požádat na jeho e-mailové adrese.
  13. Objednatel potvrzuje, že si je vědom, že po uplynutí doby trvání předplatného dle odst. 3.3 tohoto článku, dojde ke dni následujícímu po dni uplynutí zvolené doby trvání předplatného k automatickému obnovení předplatného na dobu, na kterou byly Služby zakoupeny v rámci poslední objednávky. Objednatel bude na automatické obnovení předplatného vždy upozorněn nejméně tři dny předtím, než dojde k jeho obnovení.
  14. Pokud Objednatel nemá zájem o automatické obnovení dle odst. 3.8. tohoto článku, může si automatické obnovení předplatného zrušit ve svém uživatelském profilu, a to nejpozději ke dni předcházejícímu dni, kdy by došlo k obnovení předplatného.
  15. Po úhradě předplatného, tedy připsání příslušné částky na účet Poskytovatele, bude Objednatel moci ve svém uživatelském profilu využívat Služby dle zvolené formy předplatného po dobu trvání předplatného.
  16. V případě, že Objednatel nemá zájem na dalším trvání Smlouvy, není povinen zakoupit další předplatné Služeb a je oprávněn automatické prodlužování předplatného zrušit ve svém uživatelském účtu.
  17. Pokud Objednatel při koupi předplatného zvolí variantu dle čl. III odst. 3.3. písm. b), má možnost smlouvu ukončit teprve uplynutím sjednané doby předplatného, tedy po šesti měsících od uzavření Smlouvy. Pro variantu dle čl. III odst. 3.3. písm. c), má možnost smlouvu ukončit teprve uplynutím sjednané doby předplatného, tedy po jednom roce od uzavření Smlouvy. Po dobu trvání zakoupeného konkrétního předplatného má možnost zakoupit si vyšší formu členství dle čl. I odst. 1.6. Po dobu trvání konkrétního předplatného není Objednatel oprávněn požadovat změnu formy členství na nižší formu dle čl. I odst. 1.6.
  18. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle na e-mail Objednatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Objednatele. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky Objednatelem prostřednictvím elektronické pošty.
  19. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.
  20. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli bonus dle informací na svých internetových stránkách v případě, že si Služby zakoupí třetí osoba na základě doporučení Objednatele. Výše a způsob poskytování bonusů je blíže upraven na internetových stránkách Poskytovatele. Objednatel tímto bere na vědomí, že na základě vyplacení bonusů může Objednateli vzniknout daňová povinnost.
 4. Cena služeb a platební podmínky
  1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle smlouvy může Objednavatel uhradit Poskytovateli výhradně bezhotovostně platební kartou, a to prostřednictvím platební brány PayPal.
  2. Společně s cenou je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním služeb ve smluvené výši, vznikají-li Poskytovateli takové náklady. Takové náklady budou specifikovány na internetových stránkách Poskytovatele. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním služeb.
  3. Při automatickém prodloužení předplatného dochází k automatickému stržení příslušné částky dle typu a délky trvání předplatného z účtu Objednatele dle údajů uvedených při poslední platbě předplatného.
  4. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu služeb předem.
  5. V případě bezhotovostní platby za digitální předplatné je cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy a poté vždy jednou měsíčně ode dne předchozí platby, a to až do zrušení digitálního předplatného.
  6. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
  7. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Objednavateli nelze vzájemně kombinovat.
  8. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Objednateli daňový doklad. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Objednatele.
  9. Bezhotovostní platby platební kartou jsou uskutečňovány prostřednictvím platební brány společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (dále jen „PayPal“). Vstupní údaje, které jsou zadávány do platebního systému, jsou chráněny šifrováním a uloženy na zabezpečených serverech společnosti PayPal. Správcem osobních údajů týkajících se provádění plateb předplatného je společnost PayPal s tím, že společnost PayPal pouze Poskytovatele informuje o provedení platby.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. V souladu s občanským zákoníkem Poskytovatel prohlašuje, že Objednateli – spotřebiteli náleží právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, a to v zákonném rozsahu.
  2. Poskytovatel taktéž prohlašuje, že se neuplatní režim omezení odstoupení od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku, a že Objednateli náleží právo odstoupit od smlouvy v zákonném rozsahu viz výše.
  3. Objednatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů služeb, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služby. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  4. V případě, že si Objednatel – spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Poskytovatele na adrese jeho sídla a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny Služeb. Odstoupení od smlouvy může Objednatel – spotřebitel zaslat též na adresu elektronické pošty Poskytovatele: info@mbetting.cz.
  5. Objednatel bere na vědomí, že dle § 2001 an. občanského zákoníku mají smluvní strany právo na odstoupení od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší své povinnosti podstatným způsobem. V případě takového odstoupení od smlouvy bere Objednatel na vědomí, že je Poskytovatel povinen vrátit mu finanční prostředky pouze do budoucna. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení odst. 5.4. tohoto článku.
  6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Objednatelem – spotřebitelem, a to stejným způsobem, kterým je Objednatel uhradil. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Objednatelem – spotřebitelem již při vrácení služeb Objednatelem či jiným způsobem, pokud s tím Objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím Objednateli další náklady.
  7. Je-li společně ke službě poskytnut Objednateli dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy s Objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Objednatel je povinen Poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.
  8. V případě, že Objednatel neuhradí cenu Služeb ve lhůtě k tomu určené, má se za to, že Objednatel od smlouvy o poskytování služeb odstoupil. Tím není dotčena doba uchování účtu dle čl. III odst. 3.7. těchto obchodních podmínek.
  9. Okamžikem odstoupení od smlouvy se znepřístupní služby v uživatelském účtu Objednatele, ale jeho uživatelský účet na internetových stránkách je po dobu uchování účtu přístupný.
 6. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. V souladu s § 1914 občanského zákoníku ten, kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.
  3. Poskytovatel odpovídá Objednavateli, že služba při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel službu převzal:
   1. má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se služba hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,
   3. služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, a
   4. služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  4. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.
  5. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  6. Nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.
  7. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Objednatele vadné služby. V případě uplatnění vad Objednatel vždy nejdříve kontaktuje Poskytovatele na info@mbetting.cz.
  8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady může upravit reklamační řád Poskytovatele.
  9. Na dary, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Objednatele – spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platných právních předpisů České republiky.
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Objednatel nabývá právo k využití Služeb zaplacením celé ceny za Služby na určenou dobu předplatného.
  2. Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  4. Alternativně lze v případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Poskytovatelem a Objednatelem taktéž vyžít stránku Evropské komise pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je kontaktním místem v České republice Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
  5. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz.
  6. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Podmínky týkající se ochrany osobních údajů jsou upraveny ZDE.
 9. Závěrečná ustanovení
 10. Smluvní strany sjednávají, že tento smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 11. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, Smluvní strany se zavazují nahradit takováto ustanovení jiným ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 12. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 13. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 14. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za případnou újmu způsobenou využitím Služeb.
 15. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě. Na vyžádání bude smlouva zaslána na e-mail Objednatele.
 16. Objednateli může být doručováno na e-mail Objednatele, který je uveden v jeho uživatelském účtu.
 17. Tato smlouva může být ukončena dohodou stran.

Účinnost těchto obchodních podmínek počíná dne 1.9.2019