Ochrana osobních údajů | MBe++ing - online Matched Be++ing systém

Ochrana osobních údajů společnosti MatchedBetting s.r.o.

se sídlem Jurkovičova 989/28, Háje, 149 00 Praha 4
zapsané Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294409
IČO: 07083891

Právní úprava

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dnem 25. 5. 2018, a současně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Správce a zpracovatel

Osobní údaje zpracovává společnost MatchedBetting s.r.o., se sídlem Jurkovičova 989/28, Háje, 149 00 Praha 4, IČO: 070 83 891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294409, info@mbetting.cz, jakožto správce (dále jen „správce“).

Osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem.

Zpracovateli jsou zejména osoby:

Subjekt údajů

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje

Za osobní údaje se dle čl. 4 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl, tedy zejména osobní údaje, které subjekt údajů vyplnil v rámci registračního formuláře pro objednávku služeb. V rámci registračního formuláře subjekt údajů vyplňuje jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Účely a právní důvody zpracování, doba zpracování osobních údajů

 1. smlouva o poskytování služeb

  Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování objednaných služeb, správce tedy zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi správcem a subjektem údajů. Plnění smlouvy spočívá zejména v přijetí objednávky, tj. registraci subjektu údajů, ve vytvoření profilu subjektu údajů, uchování osobních údajů pro účely plnění smlouvy, ve výkonu práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi správcem a subjektem údajů. Při objednání služeb jsou od subjektů údajů požadovány takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky a poskytnutí takových údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy a jejím následném plnění. V případě, že subjekt údajů osobní údaje odmítne správci poskytnout, není možné smlouvu o poskytování služeb uzavřít.

  Právním důvodem zpracování osobních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zpracování je tedy nezbytné pro splnění smlouvy (smlouvy o poskytování služeb).

  Zpracování osobních údajů subjektu údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a dále po dobu minimálně 3 let od ukončení smluvního vztahu za účelem ochrany práv správce. Doba trvání smluvního vztahu je vymezena v obchodních podmínkách správce. Po uplynutí stanovené doby dojde k výmazu osobních údajů.

 2. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

  Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

  Právním důvodem zpracování osobních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

  Zpracování osobních údajů subjektu údajů bude probíhat po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, po jejím uplynutí dojde k výmazu osobních údajů.

Předávání údajů do třetích zemí

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Práva subjektu údajů

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:

Veškerá práva lze uplatnit emailem info@mbetting.cz nebo písemně na adrese správce: MatchedBetting s.r.o., se sídlem Jurkovičova 989/28, Háje, 149 00 Praha 4.

Informace o přijatých opatřeních

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Náklady

Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce tímto prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, správce zejména přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve fyzické podobě, zejména zabezpečení PC hesly a antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami apod. Správce dále prohlašuje, že přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby.

SPECIFIKACE PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které ses jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Uvedené se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky prostřednictvím registračního formuláře potvrzuje subjekt údajů, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Zároveň subjekt údajů s těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu, který je umístěn pod registračním formulářem, takovým potvrzením subjekt údajů stvrzuje, že se s podmínkami týkajícími se ochrany osobních údajů seznámil/a a že je přijímá.

Tyto podmínky o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb, kterou uzavírá správce se subjektem údajů.

Správce je oprávněn tyto podmínky upravit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto internetových stránkách a zároveň každému subjektu údajů zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou správci poskytl/a.